Monday, February 17, 2014

การสร้างสือ ด้วยตัวของเราเอง( ตั่งแต่เริ่มต้น )

นี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับ ผมคิดว่าถ้าผมจะมีรายการทีวี หรือรายการที่ไดัรับความนิยมสักรายการ  โดยเริิ่มจาก ศูนย์ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีความรู้ มีแต่ความ อยากทำ เป็นตัวนำทาง