Sunday, September 9, 2012

ขายไม้พาเลท ต้องทำอย่างไรบ้าง

       ไม้พาเลท  เป็นสิ่งจำเป็นของผู้ประการ โรงงาน หลายประเภทงาน จำเป็นต้องมี ไม้พาเลทเอาไว้ รองรับน้ำหนัก ของสินค้า เพื้อเก็บสตีอก เพื่อเตรียมส่ง ให้ลูกค้า ไม้พาเลทจึงจำเป็นและเป็นที่ต้องการ อยู่มากในท้องตลาด
       

No comments:

Post a Comment