Tuesday, September 20, 2011

html เกี้ยวกับสีสันข้อความ ตัวหนา ตัวเอียง

เกี้ยวกับรูปแบบ


: เว้นบรรทัด

  : เว้นวรรค

ข้อความ
: ข้อความชิดซ้าย

ข้อความ
: ข้อความชิดขวา

ข้อความ
: ข้อความอยู่กลาง

ข้อความ
: ข้อความอยู่กลาง

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับสีสันข้อความ

ข้อความ : ตัวหนา

ข้อความ : ตัวหนา

ข้อความ : ตัวเอียง

ข้อความ :

ข้อความ ขีดเส้นใต้

ข้อความ : ขนาดข้อความ

ข้อความ : สีข้อความ

ข้อความ : ขนาดและสีข้อความ

------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับรูปภาพ

: ใส่รูป

: ใส่รูป แบบ กำหนดขนาด

: ใส่รูป แบบ กำหนกขนาดและสีเส้นขอบ

: ใส่รูป แบบ เวลาเอาเมาไปชี้แล้วมีข้อความขึ้นมา

------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับ Link

ข้อความ : ลิ้งโดยใช้ข้อความ

ข้อความ : ลิ้งโดยใช้ข้อความ แบบเปิดหน้าต่างไหม่

: ลิ้งโดยใช้รูปภาพ

: ลิ้งโดยใช้รูปภาพ แบบเปิดหน้าต่างไหม่

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับ marquee หรือข้อความเลื่อน

ข้อความ : ข้อความเลื่อนจากขวาไปซ้าย

ข้อความ : ข้อความเลื่อนจากขวาไปซ้าย

ข้อความ : ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวา

ข้อความ : ข้อความเลื่อนจากล่างขึ้นบน

ข้อความ : ข้อความเลื่อนจากบนลงล่าง

ข้อความ : ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดความกว้าง

ข้อความ : ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดสีพื้นหลัง

ข้อความ : ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดความเร็ว

ข้อความ : ข้อความเลื่อน แบบ ไปกลับ

ข้อความ : ข้อความเลื่อน แบบ ไปรอบเดียว

------------------------------------------------------------

เกี้ยวกับ marquee หรือรูปเลื่อน

: รูปเลื่อนจากขวาไปซ้าย

: รูปเลื่อนจากขวาไปซ้าย

: รูปเลื่อนจากซ้ายไปขวา

: รูปเลื่อนจากล่างขึ้นบน

: รูปเลื่อนจากบนลงล่าง

: รูปเลื่อน แบบ กำหนดความกว้าง

: รูปเลื่อน แบบ กำหนดสีพื้นหลัง

: รูปเลื่อน แบบ กำหนดความเร็ว

: รูปเลื่อน แบบ ไปกลับ

: รูปเลื่อน แบบ ไปรอบเดียว

------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับตาราง

ข้อความ
ใส่พื้นหลังไห้ข้อความ

------------------------------------------------------------

การดัดแปลง

เช่นผมคิดจะทำ topfriend เลื่อนได้


       
               
                       
               
       

                               
                                        ชื่อ
                                        ชื่อ
                                        ชื่อ
                                        ชื่อ
                                        ชื่อ
                               

                       


หรืออักษร welcome สวยๆ


     
          W
          e
          l
          c
          o
          m
          e
          T
          o
          H
          i
          5
     


ขอแค่ว่าเปิดแล้วต้องปิด เท่านั้น

No comments:

Post a Comment